Τι λενε οι έρευνες

Μας ρωτούν συχνά αν υπάρχουν έρευνες που να αποδεικνύουν τα αποτελέσματα και τα οφέλη του Εργαστηρίου Αποτελεσματικού Δασκάλου. Υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία που είναι καλό να γνωρίζουμε σε σχέση με τις έρευνες για το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου:

  1. Ο οργανισμός Gordon Training International δεν είναι ερευνητικός οργανισμός. Τα εργαστήρια του, ωστόσο, έχουν αξιολογηθεί από πολλές ανεξάρτητες έρευνες.

  2. Πολλές από τις έρευνες αυτές ήταν μεταπτυχιακές εργασίες ή διδακτορικές διατριβές. Μερικές δεν πληρούσαν τα αναγκαία κριτήρια μιας καλά σχεδιασμένης μελέτης, παρότι εγκρίθηκαν από τα αρμόδια πανεπιστήμια.

  3.  

Dembo, M. H., Sweitzer, M., & Lauritzen, P. (1985). “An evaluation of group parent education: Behavioral, P.E.T., and Adlerian programs”. Review of Educational Research, 55(2): 155-200.

Παρουσιάζει μια εκτεταμένη επισκόπηση τριών προγραμμάτων ομαδικής ανάπτυξης γονέων, καθένα από τα οποία σχετίζεται με τις εφαρμογές των δεξιοτήτων επικοινωνίας.


Aspy, D., & Roebuck, F. (1983). “Researching person-centered issues in education”. Στο: C. R. Rogers, Freedom to learn for the 80s. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill.

Η έρευνα που έγινε σε δείγμα 600 δασκάλων και 10.000 μαθητών έδειξε ότι οι μαθητές των οποίων οι δάσκαλοι είχαν παρακολουθήσει τα εργαστήρια και τους φέρονταν με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, αυθεντικότητα και άνευ όρων αποδοχή απουσίαζαν λιγότερο απo το σχολείο, είχαν αυξημένη αυτοεκτίμηση και υψηλότερες σχολικές επιδόσεις, διέπρατταν λιγότερους βανδαλισμούς στη σχολική περιουσία, παρουσίαζαν άνοδο του δείκτη νοημοσύνης, έδειχναν αυξημένη δημιουργικότητα, και χρησιμοποιούσαν υψηλότερα γνωσιακά επίπεδα.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι τα οφέλη αυτά ήταν αθροιστικά: Όσο περισσότερα διαδοχικά χρόνια είχαν οι μαθητές έναν υψηλής λειτουργικότητας δάσκαλο, τόσο μεγαλύτερα οφέλη αποκόμιζαν συγκριτικά με τους μαθητές που είχαν δασκάλους με χαμηλότερη λειτουργικότητα.


Bear, G. C. (1983). “Usefulness of Y.E.T. and Kohlberg’s approach for guidance”. Elementary School Guidance and Counseling, 17(3): 221-225.

Η συγκεκριμένη έρευνα συγκρίνει τη χρησιμότητα των δύο αυτών μοντέλων συναισθηματικής ανάπτυξης όσον αφορά τις αξίες, και συμπεραίνει ότι η αύξηση της αυτοεκτίμησης είναι υψηλότερη στους συμμετέχοντες στα εργαστήρια.


Chanow-Gruen, K. J., & Doyle, R. (1983). “The counselor’s consultative role with teachers, using the T.E.T. model”. Humanistic Education and Development, 22(1):16-24.

Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Πρόγραμμα Αποτελεσματικού Δασκάλου έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ενισχύει την επικοινωνία, τις ανθρώπινες σχέσεις και την επίλυση των συγκρούσεων, έχει μεγάλες δυνατότητες.


Beck, M. A., & Roblee, K. (1982). “Teacher Effectiveness Training: A technique for increasing student-teacher interaction”. College Student Journal, 16(2): 131-133.

Η έρευνα εξέτασε ένα Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου με συμμετέχοντες 20 δασκάλους για να διαπιστώσει αν θα αυξάνονταν οι θετικές αλληλεπιδράσεις δασκάλων-μαθητών. Κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι δεξιότητες επικοινωνίας αυξήθηκαν πράγματι κατά την περίοδο του εργαστηρίου.


Dennehy, M. N. (1981). “An assessment of Teacher Effectiveness Training on improving the teacher-student relationship, maintaining classroom discipline, and increasing teacher and student capacity for problem solving”. Dissertation Abstracts International Online, 42/02, 113 (Order No. AAD81-15864)

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι οι δάσκαλοι που παρακολούθησαν το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά συμπεριφορές που οδηγούν σε μια θετική σχέση δασκάλου-μαθητή – την αποδοχή δηλαδή των συναισθημάτων, τη χρήση της ενθάρρυνσης και τη μείωση συμπεριφορών που αποβλέπουν στην κατευθυντικότητα και τη χρήση αρνητικής κριτικής.


Chanow, K. J. (1980). “Teacher Effectiveness Training: An assessment of the changes in self-reported attitudes and student-observed attitudes of junior high school teachers”. Dissertation Abstracts International Online, 41/08, 95 (Order Νο. AAD81-02538)

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής απέδειξαν ότι οι δάσκαλοι που παρακολούθησαν το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου υιοθέτησαν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό μη αυταρχικές στάσεις και έκαναν σημαντικές αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση συντελώντας έτσι στη δημιουργία καλύτερης σχέσης μαθητή-δασκάλου.


Cleveland, B. (1980). “Active listening yields better decisions”. Social Studies, 71(5): 218-221.

Η έρευνα συμπεραίνει ότι το υψηλό επίπεδο συζήτησης που μπορεί να επιτευχθεί στις τάξεις, όταν οι δάσκαλοι κάνουν χρήση της Ενεργητικής ακρόασης, αποτελεί έκπληξη και για τους ίδιους.


Nummela, R. & Avila, D. (1980). “Self-concept and Teacher Effectiveness Training”. College Student Journal, 14(3): 314-316.

Μαθητές δημοτικού των οποίων οι δάσκαλοι λειτούργησαν στην τάξη σύμφωνα με τιε δεξιότητες απέκτησαν θετικότερη αυτοαντίληψη έναντι των μαθητών που δεν είχαν τέτοια αντιμετώπιση.


Aspy, D. (1977). “Evaluation of Teacher Effectiveness Training in the Newport News, Virginia School District”. National Consortium for Humanizing Education.

Η έρευνα, που εξέταζε την αποτελεσματικότητα των Εργαστηρίων Αποτελεσματικού Δασκάλου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές που διδάσκονται από δασκάλους που παρακολούθησαν το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου βελτιώνουν τις μαθηματικές και γλωσσικές τους ικανότητες (ο μέσος όρος που επιτυγχάνουν στο διαγωνισμό γλωσσικής ικανοτητας Gates McGinitie είναι πολύ υψηλότερος από τον αντίστοιχο μαθητών της ίδιας τάξης των οποίων οι δάσκαλοι δεν το έχουν παρακολουθήσει, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνουν πολύ υψηλότερη βαθμολογία στο διαγωνισμό Μαθηματικής Επίτευξης SRA απ’ ό,τι συνομήλικοι μαθητές που δεν έχουν δασκάλους πιστοιποιημένους στο ΕΑΔ). Επιπλέον, οι μαθητές δασκάλων που έχουν πιστοποιηθεί στο ΕΑΔ απουσίαζαν 30% λιγότερο του αναμενόμενου, όπως το όριζε το ποσοστό απουσιών των τριών προηγούμενων ετών.

Το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου βοήθησε τους δασκάλους που το παρακολούθησαν να αυξήσουν σε μεγάλο βαθμό την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν αν μια διαπροσωπική αλληλεπίδραση έχει τη δυνατότητα να αλλάξει και να προσδιορίζουν τις δεξιότητες με τις οποίες μπορούν να το επιτύχουν. Εφόσον οι δεξιότητες είχαν ήδη συνδεθεί με μεγάλη πρόοδο των μαθητικών επιδόσεων, η έρευνα συμπέρανε ότι οι δάσκαλοι που παρακολούθησαν το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου βελτίωσαν κάποιες δεξιότητες που διευκόλυναν τη μάθηση στους μαθητές. Τα στοιχεία έδειχναν επίσης πως οι δεξιότητες επηρέασαν και τις στάσεις των δασκάλων απέναντι στο υπάρχον περιβάλλον του σχολείου.

Τα στοιχεία κατέδειξαν ότι τα Εργαστήρια Αποτελεσματικού Δασκάλου αποτελούν θετικό παράγοντα στους τομείς που ερευνήθηκαν. Τα Εργαστήρια Αποτελεσματικού Δασκάλου προκάλεσαν θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά των δασκάλων στις τάξεις τους και καλύτερες σχολικές επιδόσεις των μαθητών. Κατά συνέπεια, η έρευνα συμπεραίνει πως η παρακολούθηση του Εργαστηρίου Αποτελεσματικού Δασκάλου κατέληξε σε θετικά αποτελέσματα που μεταφέρθηκαν από τους δασκάλους στους μαθητές. Τα παραπάνω ευρήματα υποστήριξαν δύο υποθέσεις: 1) η συμπεριφορά των δασκάλων στην τάξη μπορεί να αλλάξει, αν εντρυφήσουν στις δεξιότητες, και 2) οι επιδόσεις των μαθητών μπορούν να βελτιωθούν, αν οι δάσκαλοί τους χρησιμοποιούν τις δεξιότητες σύμφωνα με το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Δασκάλου.


Σημείωση: μερικές από τις ερευνητικές αυτές μελέτες, παρατίθενται και στο βιβλίο «Classroom Management» του C.M. Charles.