Η φιλοσοφία του εργαστηρίου

Όλοι πλέον σήμερα γνωρίζουν ότι για την επιτυχία στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων δεν αρκούν οι τεχνικές ικανότητες και η γνώση της αγοράς. Χρειάζονται διαπροσωπικές δεξιότητες (soft skills)· δεξιότητες συνεργασίας, ουσιαστικής επικοινωνίας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των συγκρούσεων. ​Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι, προκειμένου να είναι αποδοτικοί, θέλουν να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Απαιτούν να έχουν φωνή και άποψη για την εργασία τους. Θέλουν το δικαίωμα να έχουν μια δουλειά δημιουργική και με νόημα, με κλίμα κατανόησης και συνεργασίας. Ο αποτελεσματικός ηγέτης του σήμερα απαιτείται να έχει τις ικανότητες να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες εργασίας στην επιχείρησή του, προκειμένου να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της. Το ΕΑΗ σάς προσφέρει ένα μοντέλο ηγεσίας και ένα πλήρες σύνολο εργαλείων προσανατολισμένα προς αυτόν τον σκοπό.

Το παραδοσιακό μοντέλο ηγεσίας, που στηρίζεται στον έλεγχο μέσω της άσκησης εξουσίας και της επιβολής, έχει αποδειχθεί ότι εμποδίζει τους εργαζόμενους να απελευθερώνουν το δυναμικό και τις δημιουργικές ικανότητές τους. Ολοένα και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι εταιρείες με συνεργατική φιλοσοφία διοίκησης σημειώνουν μεγαλύτερη οικονομική επιτυχία από εκείνες που εφαρμόζουν αυταρχικές μορφές διοίκησης. Το νέο μοντέλο ηγεσίας που προτείνει το ΕΑΗ δίνει προτεραιότητα στις ανθρώπινες αξίες, αναδεικνύει τις δημιουργικές ικανότητες κάθε στελέχους, επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση της ατομικότητάς του και ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή του στην επίλυση προβλημάτων και στον καθορισμό στόχων. Η φιλοσοφία του βασίζεται στις αξίες του σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, της συνεργασίας / έμφασης στην ομάδα και της δημοκρατικότητας στην επίλυση συγκρούσεων.

Απαντώντας στην ανάγκη της εποχής που καλεί έναν αποτελεσματικό ηγέτη να οικοδομεί και να διατηρεί καλές σχέσεις με τα μέλη της ομάδας του, το πρόγραμμά μας επικεντρώνεται σε δεξιότητες όπως την ενσυναίσθηση και την ενεργητική ακρόαση, την ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία, τη συμμετοχική επίλυση προβλημάτων και την επίλυση των συγκρούσεων χωρίς ηττημένους

Αν και τα αρχικά «ΕΑΗ» σημαίνουν «Εργαστήριο Αποτελεσματικής Ηγεσίας», το εργαστήριό μας είναι και κάτι παραπάνω από μια διδασκαλία ηγετικών δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις σχέσεις σας, τόσο στον εργασιακό χώρο, όσο και στην προσωπική σας ζωή, όπως ενδεικτικά στις σχέσεις σας με άλλα στελέχη της επιχείρησής σας, πελάτες, προϊσταμένους, υπαλλήλους, συναδέλφους, σύζυγο/σύντροφο, παιδιά, συγγενείς, φίλους. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:
Τηλ: +30 210 8016 466
e-mail: info@gordonhellas.gr